Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Termo Tisk s.r.o.

  1. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Termo Tisk s.r.o., se sídlem Praha 18 - Letňany, Rychnovská 671, PSČ 199 00, IČ 271 16166, DIČ CZ27116166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97443, jako dodavatel výrobků, zboží a služeb,  dále jen "dodavatel" , ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen "Občanský zákoník". Výrobky, zboží a služby obchodní společnosti Termo Tisk s.r.o. jsou prezentovány na internetových stránkách www.termotisk.cz, kde jsou také zveřejněny v oddílu "Objednávky" tyto Všeobecné obchodní podmínky Termo Tisk s.r.o., které jsou její nedílnou součástí.
1.2      Všeobecné obchodní podmínky Termo Tisk s.r.o., dále jen "VOP", vymezují práva a povinnosti dodavatele a objednatele. V případě objednatele se jedná o nepodnikající fyzické osoby - spotřebitele nebo  podnikatele - fyzické a právnické osoby a ostatní neziskové právnické osoby.

 

  1.  Objednávka/ kupní smlouva

 

2.1      Objednávkou se rozumí úkon objednatele směřující k dodavateli s cílem obdržet plnění ve formě výrobků, zboží a služeb. Objednávka musí mít vždy písemnou formu a doručuje se dodavateli osobně, poštou, faxem,  e-mailem, nebo krátkou cestou.

2.2      Objednávka musí obsahovat osobní či firemní údaje objednatele, jeho bydliště resp. sídlo, u podnikatelů a ostatních právnických osob identifikační číslo resp. daňové identifikační číslo, osobu je zastupující a vztah k objednateli, kontaktní údaje, zejména telefon a e-mail. Objednávka musí obsahovat určení výrobku, zboží nebo služby, dále jen "dodávky" její množství, materiál, způsob převzetí, termín a místo dodání. Dodavatel má pro objednatele instalován na svých internetových stránkách www.termotisk.cz- oddíl objednávky, on-line objednávkový program.

2.3      Pokud dodávka vyžaduje korekturu objednatele, uvede se tato skutečnost v objednávce, termín dodání počíná běžet dnem, kdy zhotovitel obdrží korekturu od objednatele.

2.4      Objednávka se stává závaznou, pokud objednatel a dodavatel písemně potvrdí objednávku obsahující určení dodávky, její cenu, platební podmínky, způsob, termín a místo doručení dodávky, dále jen "závazná objednávka". 

2.5      V případech, kdy si objednatele vyhradí zejména s ohledem na cenu či specifické požadavky objednatele, uzavírá s objednatelem příslušnou smlouvu (např. kupní smlouvu či smlouvu o dílo), dle charakteru dodávky.

 

2.6      Závazná nabídka pro uzavření  smlouvy  pro dokončení procesu objednávky je dána po obdržení potvrzení objednávky a zálohy, kterou určí dodavatel dle objemu zakázky. Smlouva je tak uzavřena po dokončení tohoto procesu. Až do okamžiku kompletního zaplacení ceny zboží je toto vlastnictvím dodavatele.

 

III. Cena dodávky a platební podmínky

 

3.1      Cena dodávky je dána návrhem cenové kalkulace dodavatele, který písemně odsouhlasí objednatel.

3.2      Dojde- li v době od přijetí zakázky k prokazatelnému zvýšení cen vstupních materiálů či DPH, vyhrazuje si dodavatel změnu ceny dodávky.

3.3      Odběratel provádí úhradu dodávky dle dohody s dodavatelem v hotovosti, nebo převodem, na účet dodavatele se splatností 14 dní, pokud není dohodnuta jiná splatnost. Dodavatel je oprávněn požadovat dle charakteru dodávky na objednateli zálohu ve výši 20% až 100% ceny dodávky.

3.4      Pro případ prodlení objednatele s platbou za dodávku, se sjednává  smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z ceny díla.

 

  1. Dodací podmínky

 

4.1      Není-li stanoveno jinak, je místem převzetí dodávky provozovna dodavatele na adrese Praha 18 - Letňany, Rychnovská 671, PSČ 199 00, oproti potvrzení na dodacím listu.

4.2      V případě, že odběratel požaduje dodání zboží prostřednictvím dopravce, je dodavatel oprávněn k ceně zakázky účtovat cenu za dopravu, pokud není dohodnuto jinak.

4.3      Nepřevezme-li odběratel od dodavatele zhotovenou dodávku a to ani po předchozí písemné výzvě dodavatele do 30 dnů ode dne termínu převzetí, je odběratel oprávněn protokolárně zlikvidovat zhotovenou dodávku, přičemž jeho nárok na zaplacení dodávky zůstává nedotčen. O protokolární likvidaci zhotovené dodávky dodavatel vyrozumí objednatele.

 

 

  1. Povinnosti dodavatele

 

5.1      Dodavatel je povinen v závazné objednávce /smlouvě uvést vždy  informaci o  zveřejnění VOP  na jeho   internetových stránkách nebo je předat objednateli v písemné podobě.   Pokud zhotovitel provede dílo s materiálem, který objednatel nedodal, je zhotovitel objednatele informovat o takovém materiálu a jeho složení včetně plánované technologie výroby. Pokud s tím objednatel souhlasí a potvrdí objednávku, za případné vady zhotovitel neručí, pokud dílo bude sloužit sjednanému účelu a musí zaplatit dohodnutou cenu i když dílo nepřevezme.

5.2      Dodavatel je povinen upozornit objednatele na změnu ceny díla v případě, že  došlo k prokazatelnému zvýšení cen vstupních materiálů či DPH před zhotovením dodávky.

5.3      Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku ve shodě se závaznou objednávkou/smlouvou přičemž se  musí jednat o dodávku bez  zjevných vad  na straně dodavatele jím nezaviněných.

5.4      Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku ve sjednaném termínu.  Pokud dodavatel nedodrží z viny na jeho straně termín dodávky je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti odběratele,  odběratel je v tomto případě oprávněn účtovat dodavateli za každý den prodlení s předáním díla  smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla.

5.5      Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k objednateli, s kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které  nejsou určeny k zveřejnění. Není oprávněn poskytnout osobní data objednatele třetím osobám, kromě osobních údajů objednatele, která jsou veřejně přístupná.

 

  1. Povinnosti objednatele

 

6.1      Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškeré informace a podklady potřebné pro řádné zhotovení dodávky (zakázky) a poskytnout potřebnou součinnost při jejím zhotovení díla. Pokud tyto informace neposkytne, za případné vady díla zhotovitel neručí, pokud to není v rozporu s platnými ustanoveními občanského zákoníku. Poskytne-li  ke zhotovení díla objednatel vlastní materiál, je povinnen informovat dodavatele o složení takového materiálu, aby zhotovitel zvolit správný postup technologie výroby. Pokud takové informace při objednávce objednatel nesdělí, není zhotovitel odpovědný za případné vady. V takovém případě je objednatel  povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu a musí zaplatit sjednanou cenu i když dílo nepřevezme.

6.2      Objednatel je povinen provést na výzvu dodavatele korekturu dodávky a výsledek korektury písemně sdělit dodavateli. Pokud dodavatel zhotoví dodávku dle chybné korektury objednatele, považuje se dodávka za strany dodavatele za bezchybně vyhotovenou v souladu se závaznou objednávkou/smlouvou.      

6.3      Požádá-li objednatel dodavatele o zrušení závazné objednávky v době, kdy ještě nebylo započato dodavatelem její zhotovení, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% dohodnuté ceny dodávky. Při zrušení objednávky v průběhu jejího zhotovení je objednatel kromě uvedené smluvní pokuty uhradit zhotoviteli veškeré dosavadní náklady spojené se zhotovením dodávky.

6.4      Objednatel je povinen převzít dodávku ve stanoveném termínu, v případě osobního převzetí dodávky je povinen potvrdit převzetí na dodacím listu. Objednatel se převzetím dodávky stává odběratelem.

6.5      Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech týkající se dodavatele, se kterými se seznámil v průběhu obchodního případu a které nejsou určeny k zveřejnění. 

 

VII. Práva z vadného plnění

 

7.1      Právo objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku

7.2.    Zákazník má právo během 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů od následujícího dne. Odstoupit od smlouvy lze pomocí prohlášení (např. poštou poslaným dopisem nebo e-mailem). Pro dodržení odvolací lhůty postačí odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím 14- denní lhůty.

7.3.     V případě odstoupení od smlouvy objednatelem ve lhůtě, musí tento uhradit již vynaložené náklady na výrobu již provedené dodavatelem ve výši se započítanou a zaplacenou zálohou, která je tak nevratná. Výrobek (zakázka se stává vlastnictvím dodavatele).

 

VIII.  Doručování písemností

 

8.1      Dodavatel a objednatel  jsou povinni se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v závazné objednávce/smlouvě, zejména pokud jde o adresu, telefonní a další spojení či kontaktní osoby.

8.2      Veškeré písemnosti související se závaznou objednávkou/smlouvou se považují za doručené dvacátým  dnem ode  dne odeslání písemnosti na  adresu dodavatele,  resp. objednatele  uvedenou v závazné objednávce nebo v dodatečném  písemném vyrozumění o změně.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

9.1.     Společnost Termo Tisk s.r.o. tímto upravuje všeobecné podmínky v souladu s Nařízením Evropského parlamentu (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, s účinnosti od 25. května 2018 v souladu se zákone č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 9.2.    Nedílnou   součástí   je   vzor   záznamů    správce   o   činnosti   zpracování osobních   údajů, které   jsou   uloženy   u   správce Termo Tisk s.r.o., i když tato povinnost nevzniká a není povinná. Jedná se o přehled činnosti správce k vedení osobních údajů.

9.3.     Správce osobní údaje nezískává, nezpracovává, neshromažďuje, neukládá, nezískává, nevyužívá, neposkytuje možné zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje dle Nařízení EU jsou zajišťovány v souladu s tímto Nařízením, pokud budou  smluvně uváděny.

9.4.     Osobní údaje jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny i při jejich přenosu elektronickými prostředky včetně emailové komunikace. Pokud budou osobní údaje, např. zákazníků nebo zaměstnanců, předány  někomu jinému, aby s těmito údaji pracoval pro firmu, bude s ním uzavřena smlouva, ve které budou údaje chráněny stejně.

9.5.     Nařízení GDPR se týká firmy, neboť má zaměstnance, avšak nezpracovává osobní údaje fyzických osob v rámci elektronické komunikace, nevyužívá databáze osobních údajů pro účely marketingu.

Zpracovávají se osobní údaje jen v rozsahu minimálně nezbytném u subjektů údajů, se kterými jsou uzavírány smlouvy (v tomto případě je připuštěno zpracování osobních údajů dokonce bez výslovného souhlasu subjektu osobních údajů, resp. souhlas není vyžadován, protože přistoupením ke smlouvě subjektem údajů a sdělením jeho osobních údajů je prakticky takovýmto jednáním subjektem udělen). Dále lze zpracovat osobní údaje související se splněním určité povinnosti, kterou má subjekt, jenž osobní údaje zpracovává. Zpracování osobních údajů firmy není  v rozporu s právy a svobodami subjektu, jehož osobní údaje mají být takovýmto subjektem zpracovány.

 

  • Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO Data Protection Officer) v této souvislosti dle článku 37 odst. 7 obecného   nařízení nevzniká a proto i jeho údaje nemá povinnost sdělit  Úřadu pro  ochranu osobních údajů.

 

9.6.     Vést záznamy o činnostech zpracování nedoléhá na organizaci, neboť zaměstnává méně než 250 osob, nepředstavuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování   zvláštních kategorií údajů  nebo  osobních  údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

9.7.     Správce osobních údajů je oprávněn udělit za účastníka služby poskytované  souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely.

9.8.     Zaměstnaci správce osobních údajů byli před účinností Nařízení GDPR seznámení a  proškoleni s jeho obsahem a podmínkami.

  

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

10.1.   Dodavatel a objednatel se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění dohodli, že pro spory vzniklé ze závazné objednávky/smlouvy a v souvislosti s ní, je jako soud prvního stupně místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 9, bude-li dána příslušnost krajského soudu, pak je jím Městský soud v Praze.

10.2.   Odchylná ujednání v závazné objednávce /smlouvě mají před zněním VOP přednost.

10.3.   Vztahy mezi dodavatelem a objednatelem neupravené  závaznou objednávkou/smlouvou a těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.4.  Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1. 2014 ve znění pozdějších změn a doplnění.

 

 

Za Termo Tisk s.r.o.

Jiří Wagner, jednatel